CÁC NGHIÊN CỨU VỀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC THÀNH TỰU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐANG ĐẶT RA

Trịnh Quang Cảnh

Abstract


Chính sách dân tộc là một trong những nội dung quan trọng trong hệ thống chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Nghiên cứu về chính sách dân tộc có nội dung rất rộng lớn, đa dạng nhưng về cơ bản tập trung vào hai nội chính: Một là nghiên cứu những vấn đề lý luận về chính sách dân tộc. Hai là nghiên cứu những khía cạnh cụ thể liên quan đến vấn đề cấp bách vấn đề đặt ra trong chính sách để điều chỉnh và xây dựng chính sách dân tộc qua từng giai đoạn lịch sử phù hợp.DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/122

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X