CÁCH GỌI VÀ CÁCH VIẾT TÊN NGÔN NGỮ CÁC DÂN TỘC Ở VIỆT NAM

Tạ Văn Thông, Tạ Quang Tùng

Abstract


Hiện nay, chưa có văn bản chính thức nào quy định riêng về cách gọi (đọc) và cách ghi từ ngữ gốc dân tộc thiểu số trong tiếng Việt, trong đó có tên các dân tộc và tên ngôn ngữ. Do vậy, cách đọc và cách ghi các từ ngữ này trong văn bản tiếng Việt chưa thống nhất. Thường gặp là mỗi loại ấn phẩm tiếng Việt phải tự chọn cho mình cách xử lí, dẫn đến sự không thống nhất về cách viết, cách đọc giữa các ấn phẩm thậm chí trong một ấn phẩm. Bài viết bàn đến tên ngôn ngữ các dân tộc ở Việt Nam; từ đó đề xuất cách gọi và cách viết các tên nêu trên: Căn cứ vào cách đọc tên dân tộc và tên các nhóm địa phương ở nguyên ngữ để phỏng âm (đọc) theo tiếng Việt; Phiên chuyển bằng chữ Quốc ngữ có thay đổi một vài quy tắc Quốc ngữ cho phù hợp với cách đọc cách viết ở các ngôn ngữ dân tộc thiểu số.DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/262

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X