XÃ HỘI HÓA VAI TRÒ GIỚI TRONG GIA ĐÌNH DÂN TỘC CỜ LAO VÀ DÂN TỘC Ê ĐÊ

Phạm Thị Phương Thái, Tạ Thị Thảo

Abstract


Lý thuyết vai trò giới xuất phát từ những nguồn gốc sinh học, xác định sự khác biệt giữa nam giới và nữ giới. Những nguồn gốc sinh học này tạo nên nguyên liệu thô, trên cơ sở đó tổ chức nên những hành vi cụ thể, được gọi là vai trò giới. Các vai trò giới được hình thành thông qua quá trình xã hội hóa. Những vai trò này giúp xã hội ổn định từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bài viết tìm hiểu cách thức các gia đình dân tộc thiểu số (DTTS) thực hiện việc xã hội hóa vai trò giới cho trẻ em trong gia đình. Đồng thời, phân tích phương pháp xã hội hóa vai trò giới trong gia đình DTTS, qua lựa chọn 2 dân tộc là Ê Đê (với đặc trưng chế độ mẫu hệ) và Cờ Lao (với đặc trưng chế độ phụ hệ), nhằm tìm hiểu sự khác biệt trong cách thức xã hội hóa vai trò giới ở 2 đại diện này. Số liệu trong bài viết được thu thập tại tỉnh Hà Giang và tỉnh Đắk Lắk, cỡ mẫu được lựa chọn gồm 400 hộ gia đình (200 hộ dân tộc Ê Đê và 200 hộ dân tộc Cờ Lao), trong đó có 300 người lớn và 100 trẻ em thuộc 2 dân tộc. Mẫu được lựa chọn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/315

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X