BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM

Nguyễn Thị Bích Thủy

Abstract


Vùng dân tộc thiểu số và miền núi chiếm 2/3 diện tích tự nhiên của cả nước, là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng khó khăn nhất của cả nước, mặt bằng dân trí còn thấp, điều kiện kinh tế - xã hội phát triển chậm, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; đặc biệt là vấn đề bình đẳng giới trong lao động, việc làm của các tộc người thiểu số hiện nay. Do vậy, việc nghiên cứu đề xuất giải pháp giải quyết việc làm đối với lao động dân tộc thiểu số gắn với bình đẳng giới hiệu quả trong lĩnh vực lao động, việc làm của người dân tộc thiểu số nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái vùng dân tộc thiểu số và miền núi là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/346

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X