TẢO HÔN Ở PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

Trần Quý Long

Abstract


Theo kết quả các cuộc điều tra quốc gia, giữa các nhóm dân tộc thiểu số có sự khác nhau về tỉ lệ tảo hôn. Phân tích số liệu điều tra, đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ (MICS) 2014 cho thấy, tỷ lệ tảo hôn của phụ nữ 15-49 tuổi thấp hơn những nhóm kết hôn gần đây. Học vấn và mức sống cao hơn thì phụ nữ dân tộc thiểu số có tỷ lệ tảo hôn thấp hơn. Phụ nữ dân tộc thiểu số ở nông thôn có tỷ lệ tảo hôn cao hơn so với khu vực thành thị. Vấn đề đặt ra là cần tích cực tuyên truyền vận động, phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình đến các vùng đồng bào dân tộc thiểu số để hạn chế tình trạng tảo hôn; Đầu tư nhiều nguồn lực hơn vào nguồn vốn con người cho trẻ em gái dân tộc thiểu số nhằm mang lại sự hiểu biết, nhận thức để có thể loại trừ vấn đề tảo hôn; có năng lực và cuộc sống hạnh phúc, an toàn và tốt đẹp trong tương lai.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/357

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X