TRỐNG ĐIỀN - LOẠI HÌNH PHÁI SINH CỦA TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN

Nguyễn Văn Hảo

Abstract


19 chiếc trống đồng, trên 40 đồ vật có quan hệ mật thiết với trống đồng và trên bốn ngàn hiện vật khác đã lần lượt được các nhà khảo cổ học khai quật tại khu mộ cổ ở Thạch Trại Sơn (Tấn Ninh, Vân Nam, Trung Quốc) từ năm 1955 đến năm 1966. Dựa vào đó, người ta đã đưa ra một kết luận thiếu thuyết phục rằng: Người Điền (Trung Quốc) đã chế tạo, sử dụng trống đồng và khu vực người Điền là trung tâm phân bố trống đồng loại hình Thạch Trại Sơn.
Vì vậy, thông qua bài viết này, tác giả đưa ra những lập luận, dẫn chứng đã được nghiên cứu trong thời gian tương đối dài để chứng minh kết luận của các nhà nghiên cứu trống đồng Trung Quốc chưa đủ căn cứ khoa học. Đồng thời, khẳng định quan điểm: Trống Điền là loại trống đoạn mệnh không có cơ hội phát triển thành bất cứ loại trống nào sau này. Cùng với vận mệnh của dân tộc Việt Nam, trống Điền là loại trống phái sinh từ trống Đông Sơn do người Lạc Việt chế tạo.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/362

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X