PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở HUYỆN BÁC ÁI SAU 20 NĂM TÁI THÀNH LẬP - THÀNH TỰU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Hồ Xuân Ninh

Abstract


Huyện Bác Ái thuộc tỉnh Ninh Thuận được thành lập vào tháng 10 năm 1950 và được tái thành lập theo Nghị định số 65/2000/NĐ-CP, ngày 06/11/2000 của Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2001 trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ninh Sơn; là một trong 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Cách đây 20 năm khi vừa được tái thành lập huyện, đời sống của đồng bào các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, sản xuất chủ yếu dựa vào nông nghiệp là chính; tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ còn mang tính chất nhỏ lẻ, manh mún, cơ sở hạ tầng thiếu. Được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc, đến nay Bác Ái đã có sự đổi thay rõ rệt: Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc đã được nâng lên, cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển. Tuy nhiên, so với các địa phương khác thuộc tỉnh Ninh Thuận, thì Bác Ái vẫn còn nhiều khó khăn, sự phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của huyện. Vì vậy, trong thời gian tới, Bác Ái cần tiếp tục phát huy nội lực, chuyển đổi sinh kế cho đồng bào, đẩy mạnh kết hợp khai thác tiềm năng du lịch với khai thác các giá trị văn hóa truyền thống, nhằm đưa Bác Ái từng bước phát triển bền vững.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/366

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X