TƯ TƯỞNG CẢI CÁCH VỀ KINH TẾ CỦA NGUYỄN TRƯỜNG TỘ Ở VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX

Chu Thị Diệp, Nguyễn Thị Giang

Abstract


Nguyễn Trường Tộ (1828 – 1871) là một trong những người có tư tưởng cải cách lớn ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đáng chú ý nhất là tư tưởng cải cách của ông về kinh tế. Bài viết tập trung làm rõ những tư tưởng cải cách của Nguyễn Trường Tộ trên lĩnh vực kinh tế như: Nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, tài chính… Từ đó, khẳng định giá trị về mặt lý luận và thực tiễn của những tư tưởng cải cách đó.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/367

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X