QUAN HỆ KINH TẾ GIỮA CÁC DÂN TỘC VÙNG BIÊN GIỚI VIỆT - LÀO KHU VỰC CÁC TỈNH ĐIỆN BIÊN, SƠN LA, NGHỆ AN VÀ HỦA PHĂN, XIÊNG KHOẢNG

Trần Bình, Đặng Minh Ngọc

Abstract


Bài viết được hình thành trên cơ sở kết quả điều tra, nghiên cứu tại địa bàn khu vực biên giới Việt - Lào, thuộc các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An (Việt Nam); Hủa Phăn, Xiêng Khoảng (Lào). Thực tế cho thấy, quan hệ kinh tế giữa các dân tộc hai bên biên giới Việt – Lào, chính là minh chứng hùng hồn nhất cho đường lối, chính sách đúng đắn của hai Đảng và hai Nhà nước, thể hiện rõ nét mong muốn xây dựng, vun đắp tình hữu nghị trong sáng, bền vững, thủy chung Việt – Lào. Nghiên cứu quan hệ kinh tế cũng là cơ sở để các nhà quản lý có định hướng hỗ trợ phát triển kinh tế, đa dạng hóa sinh kế cho đồng bào các dân tộc sinh sống tại khu vực biên giới.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/379

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X