GIẢM NGHÈO NGƯỜI BA-NA Ở HUYỆN VÂN CANH, TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ NGƯỜI Ê-ĐÊ Ở HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN - THỰC TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Lý Hành Sơn

Abstract


Thời gian qua, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu trong giảm nghèo, từng bước nâng cao mức sống của người dân, song vấn đề nghèo ở các dân tộc thiểu số vẫn mang tính thời sự. Ngoài một số hạn chế từ một số chính sách phát triển kinh tế, giảm nghèo cho các dân tộc thiểu số, còn có nguyên nhân về điều kiện tự nhiên, nhất là xuất phát điểm về kinh tế - xã hội còn thấp. Bài viết đề cập đến thực trạng giảm nghèo của người Ba-na ở huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) và người Ê-đê ở huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên), từ đó phân tích một số nguyên nhân dẫn đến giảm nghèo còn chậm, đồng thời đưa ra đề xuất cho công tác giảm nghèo nơi đây.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/380

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X