ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CẤP CƠ SỞ Ở MIỀN NÚI, BIÊN GIỚI NGHỆ AN - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT R\A

Nguyễn Ngọc Thanh

Abstract


Bài viết trình bày thực trạng đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn/bản, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và một số yếu tố ảnh hưởng tới hệ thống chính trị cơ sở ở miền núi, biên giới tỉnh Nghệ An - địa bàn có tầm quan trọng chiến lược về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng và môi trường sinh thái… Bên cạnh những kết quả đạt được, đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở khu vực này chưa đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở vùng miền núi và sự phát triển của mỗi dân tộc. Do đó, trong cơ cấu cán bộ nên chú ý tới việc cân đối thành phần dân tộc và các dòng họ trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn, bản. Như vậy, sẽ đảm bảo sự cân đối trong cơ cấu cán bộ, đồng thời phát huy được yếu tố truyền thống tộc người trong quản lý xã hội và thực hiện hiệu quả chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế, xã hội và văn hoá ở vùng miền núi, biên giới Nghệ An...
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/382

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X