PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC

Phạm Xuân Thanh, Ngô Anh Tuấn, Lê Thị Hoài Lan

Abstract


Ở nước ta, công nghệ giáo dục chưa được xem là giải pháp nền tảng để phát triển chất lượng giáo dục đáp ứng bối cảnh thực tiễn, nhất là hiện nay với ảnh hưởng to lớn của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đang dần định hình hệ sinh thái giáo dục trong tương lai. Bài viết phân tích xu thế, bối cảnh và hiện trạng giáo dục ở nước ta nói chung theo góc độ công nghệ giáo dục để từ đó hướng đến việc đề xuất giải pháp phát triển công nghệ giáo dục hiện đại theo xu thế như hệ sinh thái giáo dục.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/383

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X