ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Abstract


Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được coi là nhân tố quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Bài viết phân tích khái niệm về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Một số căn cứ để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực trạng về trình độ nguồn nhân lực dân tộc thiểu số; đề xuất giải pháp cơ bản cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/384

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X