TỪ NGỮ XƯNG GỌI TRONG TIẾNG PU PÉO

Nguyễn Thu Quỳnh, Lý Thị Diền

Abstract


Người Pu Péo với số dân 903 người (2019) được coi là “dân tộc thiểu số rất ít người” ở Việt Nam hiện nay. Tư liệu nghiên cứu về tiếng Pu Péo ở Việt Nam rất ít. Việc tìm hiểu về các từ ngữ xưng gọi của ngôn ngữ này trên cơ sở tư liệu phong phú qua điền dã có ý nghĩa trong việc giúp ngôn ngữ này thoát khỏi nguy cơ tiêu vong. Các phương pháp được áp dụng để nghiên cứu là phương pháp ngôn ngữ học điền dã và phương pháp miêu tả, phân tích ngôn ngữ. Bài viết này hướng đến hai mục tiêu: (1) Miêu tả hệ thống từ ngữ xưng gọi trong tiếng Pu Péo; (2) Phân tích ngữ cảnh sử dụng gắn với hoàn cảnh giao tiếp và đặc trưng văn hóa được thể hiện qua các từ ngữ xưng gọi trong tiếng Pu Péo.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/386

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X