MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ MÔ HÌNH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TỈNH LẠNG SƠN

Hồ Công Liêm, Lương Thị Bích Ngà

Abstract


Trường phổ thông dân tộc bán trú là trường học đặc thù của các tỉnh miền núi khó khăn, có số lượng người dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ cao. Trong những năm qua, loại hình trường học này luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, đầu tư xây dựng. Học sinh dân tộc bán trú cũng được hỗ trợ bằng những chính sách phù hợp. Tuy nhiên, việc quản trị trường học này trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn – một tỉnh miền núi, có đường biên giới, với điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, còn bộc lộ không ít hạn chế.
Bài viết đề cập tới một số vấn đề liên quan tới công tác quản trị và chất lượng giáo dục của trường phổ thông dân tộc bán trú. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, từ đó, góp phần tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên và học sinh nâng cao chất lượng giáo dục.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/389

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X