BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC SÁN DÌU TIẾP CẬN TỪ QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ DI SẢN

Trần Quốc Hùng

Abstract


Thực tiễn bảo vệ và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong những năm qua gặp không ít khó khăn và bất cập từ góc độ quản lý nhà nước, vai trò của cộng đồng và sự tham gia của các bên liên quan. Những bất cập này đã làm nảy sinh những rào cản, mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ, phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống. Làm thế nào để bảo tồn và phát huy di sản đạt hiệu quả cao. Đây là vấn đề cần sự giải quyết thấu đáo từ các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng người nắm giữ các loại hình di sản văn hóa. Trong phạm vi bài biết này, tác giả bàn thảo một số quan điểm của các học giả về bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc Sán Dìu nhìn từ góc độ quản lý di sản văn hóa.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/394

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X