QUAN ĐIỂM, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC DÂN TỘC THIỂU SỐ CÓ TRÌNH ĐỘ CAO CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Trần Trung, Phạm Thị Kim Cương

Abstract


Trong thời kỳ hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tri thức hiện nay, nguồn nhân lực trình độ cao là một yếu tố quyết định sự phát triển nhanh, bền vững đất nước. Vì vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao, góp phần phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số là vấn đề hết sức cấp thiết trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. Bài viết trình bày khái quát các quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số, nhất là nhân lực dân tộc thiểu số có trình độ cao cho vùng dân tộc thiểu số. Cần làm gì và làm thế nào để tạo ra nguồn nhân lực dân tộc thiểu số có trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số là vấn đề cần được giải đáp thấu đáo để góp phần hoàn thiện các chính sách liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/410

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X