CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAM

Nguyễn Quốc Đoàn

Abstract


Việt Nam là quốc gia đa dân tộc. Với tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm tới các dân tộc thiểu số rất ít người. Vì thế, ngoài chính sách chung cho các dân tộc thiểu số, hiện đã có một số chính sách đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người. Bài viết đánh giá thực trạng hiệu quả công tác tổ chức thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người, qua đó bàn thảo những giải pháp thiết thực nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách cho đồng bào, trong thời gian tới.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/412

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X