QUAN ĐIỂM CỦA V.I.LÊNIN VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC, GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ SỰ VẬN DỤNG SÁNG TẠO QUAN ĐIỂM CỦA V.I.LÊNIN VÀO THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Trịnh QUang Cảnh

Abstract


Bài viết phân tích những giá trị lý luận, thực tiễn trong quan điểm của Lênin về vấn đề dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc đối với phong trào cách mạng thế giới; đồng thời chỉ rõ sự vận dụng sáng tạo quan điểm của Lênin về vấn đề dân tộc, giải quyết vấn đề dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, phủ nhận bản chất cách mạng, khoa học, nhân văn của chủ nghĩa Mác – Lênin trong giai đoạn hiện nay.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/414

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X