QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÀ QUẢN TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Trần Khánh Đức

Abstract


Bài viết phân tích những đặc trưng cơ bản của quá trình chuyển đổi các mô hình quản lý; các đặc trưng của nhà trường và quản trị nhà trường như là quản trị một tổ chức giáo dục theo lý thuyết tổ chức trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, giới thiệu và phân tích các xu hướng và mô hình quản trị nhà trường đại học trên thế giới. Đây là vấn đề đã được quan tâm, nghiên cứu hiện nay nhằm tạo cơ sở khoa học quản lý để đổi mới nền giáo dục đại học Việt Nam.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/417

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X