HỢP TÁC KINH TẾ CỦA CƯ DÂN HAI TỈNH QUẢNG BÌNH (VIỆT NAM) VÀ KHĂM MUỘN (LÀO)

Nguyễn Viết Xuân

Abstract


Trong tiến trình lịch sử, cư dân các dân tộc dọc biên giới Việt Nam - Lào, hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn đã có mối quan hệ qua lại, cộng cư, xen cư và hôn nhân gần gũi, góp phần quan trọng xây dựng mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, bảo vệ và giữ gìn chủ quyền biên giới quốc gia. Trên nền tảng quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, những kết quả trong quan hệ hợp tác, nhất là hợp tác về kinh tế giữa cư dân hai tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) - Khăm Muộn (Lào) đã đóng vai trò quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương trong những năm đầu thế kỷ XXI. Đây cũng là một trong những nhân tố quan trọng để vun đắp hơn nữa mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai tỉnh nói riêng, hai dân tộc Việt Nam - Lào nói chung.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/431

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X