VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG TÂY NGUYÊN (QUA KẾT QUẢ THỰC TẾ CỦA TỈNH ĐẮK LẮK)

Nguyễn Thị Vân Lam

Abstract


Bài viết nhấn mạnh vai trò quan trọng và to lớn của đội ngũ cán bộ cơ sở nói chung, đội ngũ tuyên truyền viên, người có uy tín tham gia vào công tác tư tưởng, dân vận ở cơ sở nói riêng góp phần  giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, là cơ sở nền tảng ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/436

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X