QUAN HỆ CỦA CHIẾN LƯỢC CÔNG TÁC DÂN TỘC VỚI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG

Hoàng Xuân Lương, Phan Văn Cương

Abstract


Năm 2020 là năm quan trọng, có tính bước ngoặt của đất nước. Trung ương Đảng, Bộ Chính trị chỉ đạo tổng kết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2030 và xây dựng Chiến lược giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045. Đây là cơ sở để các bộ, ngành Trung ương và địa phương tổng kết, xây dựng chiến lược của ngành, lĩnh vực quản lý, trong đó có ngành công tác dân tộc.

Chiến lược công tác dân tộc liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực. Ngoài việc thực hiện, cụ thể hóa quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chiến lược công tác dân tộc cần thể hiện được vai trò quan hệ, điều phối, thẩm định, kiểm tra, giám sát đối với các ngành, lĩnh vực liên quan đến phát triển vùng dân tộc thiểu số.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/442

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X