DU LỊCH SINH THÁI CỘNG ĐỒNG NA HANG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP TOÀN CẦU

Phùng Thị Cẩm Vân, Hoàng Thị Lê Thảo

Abstract


Du lịch sinh thái cộng đồng là một mô hình đang ngày càng phổ biến bởi nó hướng đến việc liên kết giữa khả năng khai thác tài nguyên hợp lý, bền vững và trách nhiệm bảo vệ môi trường tự nhiên của cộng đồng địa phương. Đó cũng là sự hài hòa giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, không đơn thuần chỉ quan tâm bảo vệ môi trường tự nhiên, du lịch sinh thái cộng đồng ở một số địa phương đang được tổ chức xây dựng và phát triển với mục tiêu gìn giữ và phát huy môi trường văn hóa của địa phương. Mỗi địa phương có đặc thù riêng, thế mạnh riêng trong phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, chứ không thể áp đặt mô hình chung. Vì vậy, bài viết này đưa ra những tìm hiểu và làm rõ những tiềm năng và điều kiện thực tế của huyện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) để triển khai du lịch sinh thái cộng đồng hiệu quả trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/447

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X