CHUYỂN ĐỔI SINH KẾ Ở CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CHỖ KHU VỰC TÂY DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Nông Bằng Nguyên

Abstract


Từ sau năm 1975, Đảng và Nhà n­ước đã triển khai nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế cho các DTTSTC khu vực tây duyên hải miền Trung. Những thành tựu đạt được là vượt bậc và to lớn, làm thay đổi đáng kể đời sống người dân. Tuy nhiên, do những đặc thù về điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh lịch sử và trình độ phát triển tự thân, đến nay, kinh tế các DTTSTC khu vực tây duyên hải miền Trung vẫn đang trong tình trạng chậm phát triển. Bên cạnh những thách thức chung của cả nư­­ớc, các DTTSTC nơi đây đang phải đối mặt với một số vấn đề nổi cộm và bức xúc về kinh tế cần hóa giải để có thể phát triển bền vững, trong đó, có vấn đề chuyển đổi sinh kế.

Dưới giác độ dân tộc học bài viết trình bày thực trạng chuyển đổi các sinh kế, thảo luận một số vấn đề đặt ra và đề xuất một số giải pháp làm cơ sở cho xây dựng chính sách phát triển sinh kế bền vững ở các DTTSTC khu vực tây duyên hải miền Trung.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/448

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X