MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG TÂY BẮC

Hoàng Ngọc Anh

Abstract


Phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc là việc làm hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống các dân tộc thiểu số, tăng cường công tác an ninh - quốc phòng; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát huy vai trò động lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc. Trên tổng thể, phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số phải phát triển toàn diện từ thể chất, nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, rèn luyện các phẩm chất tâm lý xã hội thích ứng với xã hội công nghiệp. Bài viết này đề ra một số giải pháp thiết thực và các biện pháp cụ thể, khả thi nhằm phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số cho vùng Tây Bắc.DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/450

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X