PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG

Mẫu Thái Phương

Abstract


Bác Ái là huyện nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Ninh Thuận, cách thành phố Phan Rang khoảng 50 km. 20 năm sau ngày tái lập, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng với sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng bộ Huyện, sự nỗ lực, đồng thuận của đồng bào các dân tộc, Bác Ái đã từng bước vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đời sống của đồng bào các dân tộc ngày càng được nâng cao; kinh tế - xã hội phát triển theo hướng bền vững; an ninh quốc phòng được đảm bảo; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy... Bài viết khái quát những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân huyện Bác Ái trong nhiệm kỳ 2016 – 2020, đồng thời đề xuất phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững toàn huyện trong nhiệm kỳ tới.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/455

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X