QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ VĂN HOÁ ĐỐI NGOẠI

Lê Trọng Thưởng

Abstract


Văn hóa đối ngoại là những giá trị tốt đẹp và riêng biệt của chủ thể làm công tác đối ngoại, được hình thành trên nền văn hóa dân tộc với phong tục tập quán, văn hóa truyền thống, những lý tưởng, điều kiện địa lý, kinh tế, chính sách chính trị đặc thù. Văn hóa đối ngoại Việt Nam rất giàu bản sắc, có đặc trưng riêng, đồng thời là kết quả hoạt động giao lưu quốc tế của Việt Nam cùng quá trình đấu tranh xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Nó thể hiện cách ứng xử của dân tộc Việt Nam với văn hóa của dân tộc mình và văn hóa của nhân loại. Trong các thời kỳ lịch sử, Đảng ta luôn khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần vô cùng quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, trong chiến lược phát triển đất nước, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm đến các hoạt động bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống của dân tộc, trong đó đặc biệt quan tâm đến văn hóa đối ngoại. Đây chính là chính là cơ hội, là điều kiện quan trọng để Việt Nam giao lưu, hợp tác, hội nhập với các quốc gia trên thế giới, góp phần xây dựng nền văn hóa của Việt Namvừa tiên tiến vừa đậm đà bản sắc dân tộc.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/457

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X