VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO SINH VIÊN TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

Trần Trương Gia Bảo, Nguyễn Thị Thúy Hằng

Abstract


Bài báo tập trung nghiên cứu các đặc điểm, chức năng và vai trò của truyền thông đại chúng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên. Tác giả đã thực hiện một cuộc điều tra xã hội học ngẫu nhiên đối với 300 sinh viên trường Đại học Cần Thơ từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 4 năm 2019. Kết quả đã đem lại một cái nhìn tổng quát về tác động của truyền thông đại chúng đến sinh viên. Từ đó, nghiêncuws rút ra một số giải pháp mang tính định hướng đối với việc phát huy vai trò của truyền thông đại chúng đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên hiện nay.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/464

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X