VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HUY DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

Nguyễn Thị Kim Quế, Trần Trương Gia Bảo

Abstract


Bài viết tập trung nghiên cứu về truyền thông đại chúng, dân chủ cơ sở và vai trò của truyền thông đại chúng đối với việc phát huy dân chủ cơ sở ở Việt Nam hiện nay. Bằng việc sử dụng một số phương pháp cơ bản như kế thừa, phân tích tài liệu và các thao tác tổng hợp, so sánh. Kết quả nghiên cứu đã làm rõ vai trò của truyền thông đại chúng đối với việc phát huy dân chủ cơ sở. Thông qua đó cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc phát huy dân chủ cơ sở ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/476

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X