VỐN VĂN HOÁ TRONG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THẢO QUẢ CỦA NGƯỜI DAO Ở HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI

Bùi Minh Hào

Abstract


Thảo quả là một loại hương liệu đặc biệt có giá trị kinh tế cao và có thị trường rộng lớn trên thế giới. Với người Dao ở Sa Pa, thảo quả được trồng từ lâu trong lịch sử và sớm có vai trò quan trọng trong nền kinh tế của họ. Hiện nay, trong quá trình phát triển kinh tế thị trường, thảo quả cũng giữ một vị trí đáng kể. Trong quá trình phát triển thị trường hương liệu thảo quả, người Dao ở Sa Pa đã vận dụng nguồn vốn văn hoá của mình một cách hiệu quả. Từ việc phân tích mạng lưới xã hội, chuỗi hàng hoá thảo quả và những nỗ lực của người dân trong phát triển thị trường, bài viết này muốn tìm hiểu sâu thêm về việc người Dao ở Sa Pa đã vận dụng vốn văn hoá của mình vào phát triển kinh tế như thế nào.

References


Christine Bonnin and Sarah Turner (2011). Livelihood Vulnerability and Food Security among Upland Ethnic Minorities in Northern Vietnam. Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies 26 (1–2), tr.324-340.

Sarah Turner (2017). A Fortuitous Frontier Opportunity Cardamom Livelihoods in the SinoVietnamese Borderlands. In: Dan Smyer Yü & Jean Michaud (eds.), “Trans-Himalayan Borderlands. Livelihoods, Territorialities, Modernities”. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp.263-283.

Sarah Turner và Jean Michaud (2016). Sinh kế nơi biên cương: sự thích ứng của người Hmông ở vùng biên giới Việt-Trung. Trong: Nguyễn Văn Sửu, Lâm Bá Nam, Vương Xuân Tình, Nguyễn Văn Huy (chủ biên), “Nhân học ở Việt Nam: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng”. Nxb Tri thức, Hà Nội, tr.315-333.

Claire Tugault-Lafleur and Sarah Turner (2009). The price of spice: Ethnic minority livelihoods and cardamom commodity chains in upland northern Vietnam. Singapore Journal of Tropical Geography 30, tr.388-403.

Sarah Turner (2012). “Forever Hmong”: Ethnic Minority Livelihoods and Agrarian Transition in Upland Northern Vietnam. The Professional Geographer, 64:4, pp.540-553.

Jean Michaud and Sarah Turner (2016). Tonkin’s uplands at the turn of the 20th century: Colonial military enclosure and local livelihood effects. Asia Pacific Viewpoint, Vol. 57, No. 2, pp.154–167.

Vương Xuân Tình (chủ biên) (2019). Các dân tộc ở Việt Nam, tập 4, Nhóm ngôn ngữ Hmông-Dao và Tạng-Miến, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Hoàng Nam (1998), Nghề trồng quế của người Dao ở Văn Yên (Yên Bái). In trong “Sự phát triển văn hoá xã hội của người Dao: Hiện tại và tương lai”, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, Hà Nội, tr.208-213.

Quốc Hồng (2018), Thoát nghèo nhờ trồng sa nhân tím. Bài trên Báo Nhân dân điện tử, cập nhật ngày 29/5/2018. https://nhandan.org.vn/dan-toc-mien-nui/thoat-ngheo-nho-trong-sa-nhan-tim-325613/
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/479

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X