TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP, TỰ DO VÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Trịnh Quang Cảnh

Abstract


Hồ Chí Minh với luận điểm: “Độc lập - tự do là quyền thiêng liêng cúa tất cả các quốc gia - dân tộc trên thế giới”; “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” là quyền bất khả xâm phạm của các dân tộc và “Vấn đề dân tộc, giai cấp” không thể tách dời độc lập - tự do của dân tộc. Dưới ngọn cờ ấy, lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân các dân tộc Việt Nam đã đoàn kết đấu tranh bất khuất đánh đổ thực dân Pháp và tay sai giành lại chính quyền sau gần một thế kỷ bị nô lệ. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với ý chí không có gì quý hơn độc lập tự do, nhân dân các dân tộc Việt Nam đã anh dũng hy sinh, chiến đấu ngoan cường dành độc lâp dân tộc, non sông Việt Nam thu về một mối. Từ thành quả ấy, Việt Nam tiếp bước trên con đường độc lập, tự do và đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ mở cửa hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

References


C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập. Tập 4. (1995). Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Các Dân tộc thiểu số Việt Nam thế kỷ 20. (2003). Nxb. Chính trị quốc gia.

Cảnh, T. Q. (2005). Phát huy vai trò đội ngũ trí thức các dân tộc thiểu số nước ta trong sự nghiêp cách mạng hiện nay. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Cảnh, T. Q. (2016). Quản lý xã hội về dân tộc. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và vấn đề dân tộc. (1990). Nxb. Khoa học Xã hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2001). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2011). Văn kiện đại hội toàn quốc lần thứ XI. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2016). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. (2006). Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh: Toàn tập. Tập 1,3,4,9. (1995). Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh: Toàn tập. Tập 9. (1996). Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh: Toàn tập. Tập 9. (2000). Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh về các dân tộc trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. (2000). Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Huỳnh, T. Đ., & Cảnh, T. Q. (2008). Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền hành chính nhà nước Việt Nam. Hà Nội: Nxb. Thống kê.

Mấy vấn đề về dân tộc thiểu số ở nước ta. (2007). Tạp Chí Lý Luận Chính Trị, (số 5).

Thủ tướng Chính phủ. (2013). Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/03/2013 về Phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

VI.Lênin: Toàn tập. Tập 24. (1980). Nxb. Tiến bộ.

VI.Lênin: Toàn tập. Tập 25. (1980). Nxb. Tiến bộ.

VI.Lênin: Toàn tập. Tập 30. (1981). Nxb. Tiến bộ.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/483

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X