ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

Nguyễn Thị Lan

Abstract


Nguồn nhân lực là tài sản lớn nhất, nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn tại và phát triển đất nước. Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nước ta, nguồn nhân lực là nhân tố trung tâm, có vai trò quyết định đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, để đảm bảo nguồn nhân lực thì công tác đào tạo nguồn nhân lực là hết sức quan trọng. Trong chiến lược phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã đặc biệt ưu tiên đầu tư, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ lịch sử. Tuy nhiên, hiện nay nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao vùng dân tộc thiểu số và miền núi đang còn nhiều hạn chế. Để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi, cần phải đánh giá thực trạng đào tạo nguồn nhân lực, đề xuất những giải pháp thiết thực về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đặt ra ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay.


References


Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015). Thống kê giáo dục và đào tạo năm học 2014 -2015.

Cao Văn Thống và Trần Duy Hưng (2018). Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới. Tạp chí Tổ chức Nhà nước.

Đặng Hiếu (2019). Chuyển giao công nghệ thúc đẩy hiện đại hoá nông thôn. Cổng thông tin báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam. http://dangcongsan.vn/kinh-te/chuyen-giao-cong-nghe-thuc-day-hien-dai-hoa-nong-thon-540613.html

Hội đồng Dân tộc Quốc hội (2017). Báo cáo giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội năm 2017

Lục Mạnh Hiển (2018). Giải pháp phát huy nguồn nhân lực dân tộc thiểu số nhằm phát triển kinh tế xã hội tại vùng tây bắc hiện nay

Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2020).Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí Khoa Học, Giáo Dục và Công Nghệ. 9(1).

Trịnh Xuân Thắng (2018). Xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số, Tạp chí Tổ chức Nhà nước.

Ủy ban Dân tộc (2019). Hội thảo chuyên đề “Đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp trẻ, khởi nghiệp ở nông thôn”, Hà Nội, 8/2019, https://dantocmiennui.vn/hoi-thao-chuyen-de-dao-tao-nguon-nhan-luc-nong-nghiep-tre-khoi-nghiep-o-nong-thon/235659.html

UBDT (2011). Hiện trạng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số và khuyến nghị các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi, dự án EMPCD – dự án hỗ trợ Tăng cường Năng lực Xây dựng, Thực hiện và Giám sát Chính sách.

Vụ Giáo dục Dân tộc (2020). Chú trọng công tác hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dân tộc thiểu số
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/494

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X