PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

Nguyễn Ngọc Bảo

Abstract


Kinh tế tập thể, hợp tác xã đóng vai trò nòng cốt, góp phần quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội  và xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trong đó đặc biệt là tạo việc làm, tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời làm thay đổi nhận thức và tập quán sản xuất của đồng bào; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề cho thành viên và người lao động; gắn phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và khai thác tiềm năng và lợi thế sẵn có của thành phần kinh tế này đã và luôn là nhu cầu cần thiết của kinh tế nước ta trong giai đoạn hiện nay

References


Ban Chấp hành Trung ương (2011). Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Ban Chấp hành Trung ương (2002). Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/03/2002 Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Ban Chấp hành Trung ương (2008). Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/08/2008 Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Bộ Chính trị (2020). Kết luận của Bộ Chính trị số 70-KL/TW ngày 09/03/2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX.

Chính phủ (2020). Báo cáo số 462/BC-CP ngày 21/5/2020 về đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Quốc hội (2015). Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 về Phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Quốc hội (2019). Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Quốc hội (2020). Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/06/2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Quốc hội (2012). Luật Hợp tác xã năm 2012.

Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 14/04/2009 về việc ban hành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Tài liệu của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Đinh Thắng (2016), “Vai trò của Hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới”, Báo Hòa Bình điện tử, ra ngày 23/08/2016.

Kim Huệ, “Vai trò Hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới”, Trang tin điện tử của Hội Nông dân Việt Nam”, ngày 18/12/2017.

T.An, “Vai trò Hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới”, Báo Đại Đoàn kết điện tử, ra ngày 25/02/2020.

Minh Duyên (2020), Hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới vùng miền núi, Báo Phú Yên Online, ra ngày 22/09/2020.

Thành Nhân, “Hợp tác xã Phú Yên: Góp phần hiệu quả xây dựng nông thôn mới”, Báo điện tử Dân tộc và Phát triển, ra ngày 19/10/2020.

Bạc Thương, “Đóng góp của kinh tế Hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới”, Báo Ninh Thuận Online, ngày 26/07/2020.

Hội đồng Trung ương Liên minh các HTX Việt Nam (1998), “Kinh tế Hợp tác xã – một số vấn đề lý luận và thực tiễn – Hà Nội 1998”;

Nguyễn Văn Kỷ chủ biên (2020), “Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở nước ta hiện nay”, NXB Chính trị Quốc gia;

Nguyễn Đức Long (1996, Luận văn cao học) “Những vấn đề pháp lý về đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các doanh nghiệp tập thể”;

Trần Thị Thơ (Luận án Tiến sĩ Luật học), “Cơ sở lý luận của đổi mới tổ chức và quản lý các HTX.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/495

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X