CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC VÀ ĐÀO TẠO CỬ TUYỂN GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP

Lê Như Xuyên

Abstract


Nguồn nhân lực là một trong những nhân tố then chốt quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi địa phương, mỗi vùng trong bất cứ giai đoạn phát triển. Chính vì vậy, để đẩy nhanh việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Đảng và Nhà nước đã có các chính sách bồi dưỡng dự bị đại học và đào tạo cử tuyển cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Bài viết phân tích thực trạng bồi dưỡng hệ dự bị đại học và đào tạo cử tuyển trong cả nước thông qua đó đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hệ bồi dưỡng dự bị đại học và đào tạo cử tuyển hiện nay.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/506

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X