VAI TRÒ CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TRONG BẢO VỆ LỢI ÍCH QUỐC GIA - DÂN TỘC Ở KHU VỰC BIÊN GIỚI HIỆN NAY

Phạm Quốc Khánh

Abstract


Đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết là quan điểm nhất quán, là mục tiêu hàng đầu và nguyên tắc bất biến, là phương châm lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng của Đảng, Nhà nước ta. Bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc nói chung và lợi ích quốc gia - dân tộc ở khu vực biên giới nói riêng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong đó Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, chủ yếu, thường xuyên. Bài viết tập trung làm rõ những kết quả đã đạt được và đề xuất một số giải pháp chủ yếu để phát huy vai trò của Bộ đội Biên phòng trong bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc ở khu vực biên giới – nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống hiện nay.


References


Đảng Cộng sản Việt Nam. (2016). Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2018). Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng. (2020). Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phạm Văn Đức. (2011). Vấn đề kết hợp các loại lợi ích trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước ở Việt Nam. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.

Dương, N. B. (2018). Quan hệ giữa các nước lớn và đối sách của Việt Nam. Hà Nội: Nxb.Quân đội nhân dân.

Vũ Dương Huân. (2015). “Bàn về lợi ích dân tộc và lợi ích quốc gia trong quan hệ quốc tế. Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, số 69.

Nguyễn Linh Khiếu. (2009). Góp phần nghiên cứu quan hệ lợi ích. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Nguyễn Phương. (2013). “Bàn về lợi ích quốc gia và các quan hệ của Trung Quốc với các nước lớn, các nước láng giềng. Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 5.

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (2020). Luật Biên phòng Việt Nam. Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/510

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X