ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CHO TỈNH CAO BẰNG THÔNG QUA HỆ DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC

Lê Trọng Tuấn, Tạ Xuân Phương, Đàm Thị Trung Thu

Abstract


Nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số là một trong những nguồn lực đặc biệt quan trọng góp phần rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của cả nước nói chung và của tỉnh Cao Bằng nói riêng. Hàng năm, số lượng học sinh người dân tộc thiểu số, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số rất ít người của tỉnh Cao Bằng đỗ thẳng vào các trường đại học rất khiêm tốn, phần lớn phải bồi dưỡng thông qua hệ Dự bị đại học dân tộc. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số tham gia bồi dưỡng ở hệ dự bị đại học cũng không đồng đều giữa các dân tộc trong tỉnh. Do đó, cần có những giải pháp cụ thể để bồi dưỡng tạo nguồn nhân lực có trình độ là người dân tộc thiểu số nói chung và cho các dân tộc Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô nói riêng của tỉnh Cao Bằng thông qua hệ dự bị đại học dân tộc, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững về kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.


References


Quyết định số 402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 3 năm 2016 về Phê duyệt đề án phát triển đội ngũ cán bộ công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.

Thông tư 26/2016/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2016 về ban hành quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học.

Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng, Báo cáo tổng kết năm học (từ năm học 2014 – 2015 đến năm học 2018 – 2019).

Tỉnh ủy Cao Bằng, số 324-KH/TU ngày 25 tháng 5 năm 2018, Kế hoạch thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ dân tộc Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô và các dân tộc thiểu số ít người khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025.

Nghị quyết số 52-NQ/CP về Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030.

Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội về Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/511

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X