SOME IDEAS ON DEVELOPING MODELS OF MANAGING PUPILS AND STUDENTS IN UNIVERSITIES AND ACADEMIES TODAY (CASE STUDY AT THE VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES)

Nguyễn Thị Nhiên

Abstract


The management of pupils and students is an indispensable, central task in universities and academies to fully assure the implementation of the rights and obligations of students, closely supervise activities of students, students; create conditions and environment for students to develop their positive attributes as well as their competency in order to meet the requirements set out for the task of educating and training human resources for the country. Over the past time, the Vietnam Academy for Ethnic Minorities has also gradually prepared, step by step, for the work of building a student management model in accordance with the current academy’s objectives, training model and practical conditions. This article will introduce some models used for management of Vietnam Academy for Ethnic Minorities in the current period.


Full Text:

PDF

References


Bộ Giáo dục và Đào tạo (2016), Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phạm Văn Cường (2017), Nghiên cứu sự thích ứng với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ của sinh viên dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 10/2017

Nguyễn Anh Đài (2017), Quản lí sinh viên nội trú tại Kí túc xá Trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 10, tr.153-162

Hoàng Trọng Nghĩa (2018), Thực trạng quản lí hoạt động hỗ trợ sinh viên nội trú tại các trường Đại học theo tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt Kì 2 tháng 5/2018, tr 79-85.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/512

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X