BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2011-2020, NHỮNG ĐỀ XUẤT CHO GIAI ĐOẠN 2021-2030

Trịnh Thị Thủy

Abstract


Với quan điểm nhất quán, Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định: “Văn hóa các dân tộc thiểu số là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam thống nhất, đa dạng”. Trong từng giai đoạn phát triển của đất nước, Đảng và Nhà nước luôn có những chủ trương, chính sách phù hợp, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số. Sự nhất quán trong nhận thức và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đã góp phần quan trọng trong phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của đồng bào các dân tộc thiểu số. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2011 – 2020, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số cũng đang đặt ra một số vấn đề cần được quan tâm và giải quyết kịp thời trong giai đoạn 2021-2030.


References


Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/ 11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;

Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn”.

Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020;

Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các DTTS Việt Nam đến năm 2020”
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/514

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X