THỰC TRẠNG DU LỊCH CỘNG ĐỒNG VÀ NHÂN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Phạm Văn Lợi

Abstract


Bài viết tập trung phân tích thực trạng du lịch cộng đồng và nhân lực phát triển du lịch cộng đồng ở Việt Nam với hai vấn đề quan trọng được đặt ra. Thứ nhất là phát triển từ tự phát trong cư dân đến có kế hoạch, định hướng của Nhà nước. Tự phát ở đây không chỉ là ra đời một cách tự phát, đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ của du khách, mà còn là phát triển tự phát, thiếu định hướng, thiếu kế hoạch; phát triển hoàn toàn phụ thuộc vào du khách. Thứ hai là thiếu nhân lực đã qua đào tạo, cả nhân lực quản lý, lập kế hoạch, định hướng hoạt động và nhân lực chuyên môn, nghiệp vụ. Trên cơ sở đó, bài viết khẳng định vai trò của Nhà nước trong định hướng, đào tạo nguồn nhân lực phát triển du lịch cộng đồng ở Việt Nam.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/517

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X