NGÔN NGỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAM TRƯỚC NGUY CƠ NGÀY CÀNG MAI MỘT - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Tạ Văn Thông

Abstract


Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích những dấu hiệu mai một ngôn ngữ: Trạng thái và phạm vi giao tiếp, chữ viết và sự hình thành - phát triển ngôn ngữ văn học, giáo dục ngôn ngữ, những mức độ sinh tồn ở các ngôn ngữ Việt Nam hiện nay, những nghiên cứu ngôn ngữ học. Đồng thời, đưa ra một số nội dung cần trao đổi về thực trạng ngôn ngữ các dân tộc thiểu số rất ít người như: Nguy cơ mai một có đe dọa các ngôn ngữ hay không, những nhân tố ảnh hưởng sinh tồn của các ngôn ngữ, bảo tồn và phát triển ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số rất ít người để làm gì, các biện pháp bảo tồn và phát triển các ngôn ngữ ở Việt Nam là gì? Trong đó, nhân tố quan trọng nhất đem lại sức sống cho các ngôn ngữ, là được truyền dạy và được sử dụng trong đời sống xã hội.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/518

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X