CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2011 - 2020, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Bùi Sỹ Lợi

Abstract


An sinh xã hội là vấn đề quan trọng ảnh hưởng toàn diện đến đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, cũng như sự ổn định, phát triển xã hội. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm, ban hành nhiều chính sách về an sinh xã hội, nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giảm nhẹ tác động bất lợi của những biến động đối với các hộ gia đình và cá nhân vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy còn những bất cập và hạn chế, nhưng chính sách an sinh xã hội cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Bài viết tập trung đánh giá các chương trình, chính sách giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011 – 2020; trên cơ sở đó, nhận diện những thách thức và một số vấn đề còn khó khăn, bất cập về an sinh xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 để đề xuất một số giải pháp khoa học nhằm nâng cao hiệu quả chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn 2021 - 2030.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/525

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X