Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Khmer trong thời gian qua - Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Ngô Quang Sơn, Vũ Thị Thanh Minh

Abstract


Xuất phát từ đặc điểm về kinh tế - xã hội vùng Tây Nam Bộ, từ lối sống, văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Khmer; ngay từ những năm đầu thực hiện đổi mới đất nước, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào Khmer Tây Nam Bộ. Những chính sách này đã đem lại nhiều đổi thay cho vùng Tây Nam Bộ trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, trước yêu cầu của tình hình mới, nhiều vấn đề đặt ra trong xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách đối với đồng bào Khmer rất cần được quan tâm, giải quyết.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/55

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X