Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES IN THE IMPLEMENTATION OF ETHNIC POLICIES IN OUR COUNTRY TODAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tran Trung, Nguyen Thi Huong
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 ACHIEVEMENTS, LIMITATIONS AND SOME SOLUTIONS OF RESEARCHES ON ETHNIC POLICIES IN CENTRAL HIGHLANDS FROM 1986 TO PRESENT Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trinh Quang Canh, Nguyen Thi Huong
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 ADDRESSING MULTI-CULTURAL EDUCATION AND EDUCATION FOR ETHIC MINORITY GROUPS THROUGH VALUE-ADDING TO THE LEARNING OF VIETNAMESE STUDENTS Abstract   PDF
Tony Richardson
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 Ảnh hưởng của phong tục tập quán người Mường đến hiệu quả xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Thân Thủy, Hoàng Thị Xuân
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 Áp dụng kinh nghiệm phát triển liên kết trong nông nghiệp của một số nước vào phát triển kinh tế thị trường nông thôn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Vĩnh Thanh, Nguyễn Quang Hồng
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 APPLICATION OF COLLABORATIVE TEACHING METHOD IN GROUPS IN GEOGRAPHY SUBJECTS IN ETHNIC MINORITIES UNIVERSITY PREPARATORY SCHOOL Abstract   PDF
Ta Xuan Phuong
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 APPROACH TO THE SPACE MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF BORDER-GATE ECONOMIC ZONE FOR POVERTY REDUCTION IN THE NORTHERN BORDER AREA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phi Hung Cuong, Vu Van Anh
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 APPROACHING DYNAMIC TEACHING IN REALITY OF VOCATIONAL TRAINING ORGANIZATIONS WHE\\RE ETHNIC MINORITY STUDENTS STUDY IN VIETNAM Abstract   PDF
Pham Thi Thuy Huyen
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 ATLAS CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bế Trung Anh
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU MỞ VỀ DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA CỘNG HÒA ẤN ĐỘ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bế Trung Anh
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 BẢN SẮC VĂN HÓA CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Hữu Sơn
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA CÁC DÂN TỘC RẤT ÍT NGƯỜI TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Thị Hoa
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 Bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người ở nước ta. (Nghiên cứu trường hợp dân tộc Chứt) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Mạnh
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 BẢO TỒN, PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI CƠ TU TRONG XÂY DỰNG BẢN/LÀNG VÀ NHÀ Ở (TRƯỜNG HỢP THÔN AGRỒNG, XÃ ATIÊNG, HUYỆN TÂY GIANG, TỈNH QUẢNG NAM) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Văn Lợi
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc ít người và những vấn đề đặt ra Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Yên
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN NGHI LỄ CỦA NGƯỜI DAO Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lý Hành Sơn
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 Bảo tồn và phát huy gía trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Thị Hải Thuận, Nguyễn Thị Hồng Hiền
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Thị Trinh, Đinh Ngọc Tuyên
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 BỆNH DẠI TRÊN ĐỘNG VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI CÓ HIỆU QUẢ Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hồng Vỹ
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 BIẾN ĐỔI QUAN HỆ DÂN TỘC Ở VIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trương Minh Dục
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 BIẾN ĐỔI VĂN HÓA CÁC TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ TỈNH HÀ GIANG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Song Hà
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 Building model of information, education and communication clubs for preventing natural disasters to improve disaster prevention capacity of local ethnic minority communities - Results and lessons learned (Case studies of Gie Trieng ethnic group in Kon Tum province and Co Ho ethnic group in Lam Dong province) Abstract   PDF
Vu Thi Thanh Minh
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 Building pilot model of community organizing for new rural construction in the extremely difficult communes in poor districts of the North West, Central Highlands and South West - Results and issues Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngo Quang Son
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 Building pilot model of community organizing for new rural construction in the extremely difficult communes in poor districts of the North West, Central Highlands and South West - Results and issues Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngo Quang Son
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 BUILDING THE MODEL OF INFORMATION, EDUCATION AND COMMUNICATION EFFICIENCY IN CONSERVATION AND PROMOTION OF THE IDENTITY VALUE OF ETHNIC MINORITIES CULTURE IN ETHNIC MINORITY BOARDING GENERAL SCHOOLS, ETHNIC MINORITY SEMI-BOARDING GENERAL SCHOOLS AND LOCAL COMMUNITIES THROUGH LANGUAGE OF ETHNIC MINORITIES Abstract   PDF
Ngo Quang Son, Nguyen Thi Phuong
 
1 - 25 of 226 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>