Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES IN THE IMPLEMENTATION OF ETHNIC POLICIES IN OUR COUNTRY TODAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tran Trung, Nguyen Thi Huong
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 ACHIEVEMENTS, LIMITATIONS AND SOME SOLUTIONS OF RESEARCHES ON ETHNIC POLICIES IN CENTRAL HIGHLANDS FROM 1986 TO PRESENT Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trinh Quang Canh, Nguyen Thi Huong
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 ADDRESSING MULTI-CULTURAL EDUCATION AND EDUCATION FOR ETHIC MINORITY GROUPS THROUGH VALUE-ADDING TO THE LEARNING OF VIETNAMESE STUDENTS Abstract   PDF
Tony Richardson
 
Vol 9, No 2 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2020 AGRICULTURAL PRODUCTION OF CA DONG PEOPLE IN RESETTLEMENT AREA OF TRANH RIVER HYDROPOWER NUMBER 2: CURRENT SITUATION AND IMPACT FACTORS Abstract   PDF
Bùi Thị Bích Lan, Phạm Thị Hà Xuyên
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 Ảnh hưởng của phong tục tập quán người Mường đến hiệu quả xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Thân Thủy, Hoàng Thị Xuân
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 Áp dụng kinh nghiệm phát triển liên kết trong nông nghiệp của một số nước vào phát triển kinh tế thị trường nông thôn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Vĩnh Thanh, Nguyễn Quang Hồng
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 APPLICATION OF COLLABORATIVE TEACHING METHOD IN GROUPS IN GEOGRAPHY SUBJECTS IN ETHNIC MINORITIES UNIVERSITY PREPARATORY SCHOOL Abstract   PDF
Ta Xuan Phuong
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 APPROACH TO THE SPACE MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF BORDER-GATE ECONOMIC ZONE FOR POVERTY REDUCTION IN THE NORTHERN BORDER AREA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phi Hung Cuong, Vu Van Anh
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 APPROACHING DYNAMIC TEACHING IN REALITY OF VOCATIONAL TRAINING ORGANIZATIONS WHE\\RE ETHNIC MINORITY STUDENTS STUDY IN VIETNAM Abstract   PDF
Pham Thi Thuy Huyen
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 ATLAS CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bế Trung Anh
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 BÁC ÁI GẮN ĐÀO TẠO NGHỀ, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VỚI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hồ Xuân Ninh
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU MỞ VỀ DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA CỘNG HÒA ẤN ĐỘ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bế Trung Anh
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 BẢN SẮC VĂN HÓA CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Hữu Sơn
 
Vol 9, No 4 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2020 BÀN THÊM VỀ TÊN GỌI VÀ CÁCH VIẾT TÊN DÂN TỘC/NGÔN NGỮ, CÁC NHÓM ĐỊA PHƯƠNG/PHƯƠNG NGỮ DÂN TỘC BRU-VÂN KIỀU Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hữu Hoành
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 BÀN VỀ VIỆC LỰA CHỌN LÝ THUYẾT TRONG NGHIÊN CỨU DÂN TỘC HỌC NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Minh Đức
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA CÁC DÂN TỘC RẤT ÍT NGƯỜI TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Thị Hoa
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 Bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người ở nước ta. (Nghiên cứu trường hợp dân tộc Chứt) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Mạnh
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 BẢO TỒN, PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI CƠ TU TRONG XÂY DỰNG BẢN/LÀNG VÀ NHÀ Ở (TRƯỜNG HỢP THÔN AGRỒNG, XÃ ATIÊNG, HUYỆN TÂY GIANG, TỈNH QUẢNG NAM) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Văn Lợi
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc ít người và những vấn đề đặt ra Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Yên
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN NGHI LỄ CỦA NGƯỜI DAO Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lý Hành Sơn
 
Vol 9, No 3 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2020 BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THUỘC NGÀNH CƠTUIC Ở VÙNG BIÊN GIỚI VIỆT – LÀO Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Tấn Vịnh
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 Bảo tồn và phát huy gía trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Thị Hải Thuận, Nguyễn Thị Hồng Hiền
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Thị Trinh, Đinh Ngọc Tuyên
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC SÁN DÌU TIẾP CẬN TỪ QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ DI SẢN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Quốc Hùng
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 BỆNH DẠI TRÊN ĐỘNG VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI CÓ HIỆU QUẢ Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hồng Vỹ
 
1 - 25 of 336 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>