Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 PSYCHOLOGY, AWARENESS OF THE ETHNIC GROUPS IN NEW RURAL CONSTRUCTION IN ETHNIC MINORITY AND MOUNTAINOUS AREAS TODAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Duy Dung
 
Vol 9, No 2 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2020 QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÀ QUẢN TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Khánh Đức
 
Vol 9, No 3 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2020 QUAN HỆ CỦA CHIẾN LƯỢC CÔNG TÁC DÂN TỘC VỚI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Xuân Lương, Phan Văn Cương
 
Vol 9, No 4 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2020 QUAN HỆ HỢP TÁC TOÀN DIỆN GIỮA TỈNH SƠN LA (VIỆT NAM) VỚI CÁC TỈNH BẮC LÀO TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lường Văn Yệu
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 QUAN HỆ KINH TẾ GIỮA CÁC DÂN TỘC VÙNG BIÊN GIỚI VIỆT - LÀO KHU VỰC CÁC TỈNH ĐIỆN BIÊN, SƠN LA, NGHỆ AN VÀ HỦA PHĂN, XIÊNG KHOẢNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Bình, Đặng Minh Ngọc
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÒNG CHỐNG MA TÚY CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÙNG ĐỒNG BẰNG, TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trương Diệu Mỹ, Ngô Quang Sơn
 
Vol 9, No 2 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2020 QUẢN LÝ GIÁO DỤC SỐ HÓA: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP THƯ VIỆN SỐ CỦA TRƯỜNG HỌC THÔNG MINH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Ngọc Hùng, Bùi Thị Phương
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG PHÒNG TRÁNH CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI CHO HỌC SINH CỦA CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, QUẬN ĐỐNG ĐA, THỦ ĐÔ HÀ NỘI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thị Mỹ An
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ CỦA CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thị Như Quỳnh
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đào Xuân Sang
 
Vol 9, No 2 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2020 QUAN ĐIỂM, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC DÂN TỘC THIỂU SỐ CÓ TRÌNH ĐỘ CAO CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Trung, Phạm Thị Kim Cương
 
Vol 9, No 2 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2020 QUAN ĐIỂM CỦA V.I.LÊNIN VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC, GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ SỰ VẬN DỤNG SÁNG TẠO QUAN ĐIỂM CỦA V.I.LÊNIN VÀO THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trịnh QUang Cảnh
 
Vol 9, No 3 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2020 QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ VĂN HOÁ ĐỐI NGOẠI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Trọng Thưởng
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 RECRUITING AND USING CONTINGENT OF CADRES, CIVIL SERVANTS AND OFFICIALS OF ETHNIC MINORITIES IN THE POLITICAL SYSTEM Abstract   PDF
Phí Hùng Cương, Hoang Viet Anh
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 Recruitment of cadres and civil servants from ethnic minorities in the current political system from central to local levels - Current situation and solutions Abstract   PDF
Phi Hung Cuong
 
Vol 9, No 4 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2020 RÈN LUYỆN MỘT SỐ KỸ NĂNG GIẢI TOÁN VỀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ CHO HỌC SINH LỚP 12 (KHẢO SÁT TẠI HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
La Đức Minh, Trần Xuân Tuấn
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 RESEARCH ON BUILDING THE PROBATIONARY MECHANISM FOR LEADERS AND MANAGERS AT VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES* Abstract   PDF
Dau The Tung, Phan Hong Minh
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 RESEARCH ON PROPOSAL FOR IMPLEMENTING PROBATIONARY LEADERS AND MANAGERS MODEL AT VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Dau The Tung
 
Vol 9, No 2 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2020 RESPONSES OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN VIETNAM DURING THE TIME OF COVID-19 Abstract   PDF
Nguyễn Thị Thùy Trang
 
Vol 8, No 4 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2019 RESULTS OF IMPLEMENTATION OF SOME POLICIES ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT FOR KHMER ETHNIC PEOPLE IN THE SOUTHWEST REGION Abstract   PDF
Nguyen Duy Dung
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 SCIENTIFIC BASIS OF POSTGRADUATE TRAINING FOR OFFICER WORKING ETHNIC AFFAIRS USING STATE BUDGET IN THE PERIOD OF 2018 – 2025 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
La Duc Minh, Nguyen Thi Hao, Vu Thi Thuy
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 SEVERAL FACTORS AFFECT THE INCOME OF HOA RURAL HOUSEHOLDS IN LUC NGAN DISTRICT, BAC GIANG PROVINCE Abstract   PDF
Nguyen Thu Trang
 
Vol 8, No 4 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2019 SEVERAL ISSUES OF STRATIFICATION IN THE WORKING CLASS IN VIETNAM TODAY Abstract   PDF
Tran Van Giang
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 SINH HOẠT Ơ KHAN CỦA NGƯỜI CHU RU Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ma Hiêng
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN ETHNIC MINORITY COMMUNES OF HANOI CITY Abstract   PDF
Nguyen Nguyet Thu
 
226 - 250 of 358 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>