Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC THÀNH TỰU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐANG ĐẶT RA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trịnh Quang Cảnh
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 CÁCH GỌI VÀ CÁCH VIẾT TÊN NGÔN NGỮ CÁC DÂN TỘC Ở VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tạ Văn Thông, Tạ Quang Tùng
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 CÁCH TIẾP CẬN CHUỖI GIÁ TRỊ ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG NÔNG SẢN - MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Huỳnh Trường Huy
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bế Trung Anh, Phạm Thị Kim Cương
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 Chiến lược và Chính sách Dân tộc Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Thị Thanh Minh
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CỦA DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CHỖ HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phú Văn Hẳn
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Khmer trong thời gian qua - Thực trạng và những vấn đề đặt ra Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Quang Sơn, Vũ Thị Thanh Minh
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH TỘC NGƯỜI Ở VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khổng Diễn
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN LIÊN QUAN ĐẾN NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM - MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐA NGỮ XÃ HỘI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Khang
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 COMMUNITY TOURISM - PROMOTING CULTURAL STRENGTH, STABILIZING LIFE Abstract   PDF
Nhat Anh
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 COMMUNITY-BASED RESOURCES MANAGEMENT - EFFECTIVE METHOD IN ETHNIC MINORITY AND MOUNTAINOUS AREAS Abstract   PDF
Đoàn Văn Phúc, Đinh Thị Hằng, Nguyễn Minh Hoạt
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 COMMUNITY-BASED RESOURCES MANAGEMENT EFFECTIVE MANAGEMENT METHOD IN ETHNIC MINORITY AND MOUNTAINOUS AREAS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vu Thi Thanh Minh, Le Thi Khanh Hoa
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 Cuisine of Nung Chao Ethnic at Hoang Viet Commune, Van Lang District, Lang Son Province Abstract   PDF
Le Hoang Duc
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Ngọc Tú, Phạm Tiến Dũng
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 CURRENT MANAGEMENT SITUATION OF EDUCATION ACTIVITIES FOR SOCIAL EVILS PREVENTION SKILLS AT JUNIOR SECONDARY SCHOOLS IN RURAL, MIDLANDS AND MOUNTAINOUS AREAS IN THE CONTEXT OF INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 AND INTERNATIONAL INTEGRATION Abstract   PDF
Tran Thi My An, Ngo Quang Son
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 CURRENT SITUATION OF MANAGEMENT OF LIFE SKILLS EDUCATIONAL ACTIVITIES TO RESPONSE TO CLIMATE CHANGE AND PREVENTION OF DISASTER FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF LOCAL COMMUNITIES IN THE ETHNIC MINORITIES BOARDING HIGH SCHOOLS OF THE NORTHWESTERN AREA AND ISSUES HAS BEEN POSED Abstract   PDF
Vu Thi Thu Trang
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 CUSTOMS WITH LIVELIHOOD ACTIVITIES AND POVERTY REDUCTION IN THE CENTRAL HIGHLANDS AREA Abstract   PDF
Pham Quang Minh
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 DATABASE DESIGN FOR E-GOVERNANCE APPLICATION: A FRAMEWORK FOR THE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS OF THE VIETNAM COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Viet Hung, Phan Van Hung, Be Trung Anh
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 Designing a competencies framework for STEM teaching for pre-teachers of chemistry in the University of Education for meeting the new demands of current teacher training Abstract   PDF
Hoang Thi Chien
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 DEVELOPING EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (EMIS) AT THE UNIVERSITY AND THE ACADEMY IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGY REVOLUTION 4.0 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngo Quang Son
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 DEVELOPING EFFECTIVE VOCATIONAL TRAINING MODELS FOR KHMER ETHNIC MINORITY GROUP IN THE MEKONG RIVER DELTA - THE SITUATION AND SOLUTIONS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vu Thi Thanh Minh
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 DEVELOPING FILOT MODELS OF COMMUNITY ORGANIZATIONS FOR BUILDING NEW RURAL AREA IN EXTREMELY DIFFICULT COMMUNES OF 30A PROGRAM POVERTY DISTRICTS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngo Quang Son
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 DEVELOPING LEADERSHIP CAPACITY OF APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN TEACHING IN ETHNIC MINORITIES BOARDING LOWER SECONDARY SCHOOLS IN THE CENTRAL HIGHLANDS REGION IN THE CURRENT PERIOD - Situation and problems raised Abstract   PDF
Pham Van Truong, Ngo Quang Son
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 DEVELOPING LIVELIHOODS IN ASSOCIATION WITH PRESERVING AND PROMOTING THE TRADITIONAL CULTURAL VALUES OF ETHNIC MINORITIES – EFFECTIVE METHOD OF CULTURAL PRESERVATION IN ETHNIC MINORITY AND MOUNTAINOUS AREAS Abstract   PDF
Vu Thi Thanh Minh, Le Thi Van Anh
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 DEVELOPING SUSTAINABLE TOURISM MODEL ASSOCIATED WITH CONSERVED EDUCATION, UNDERSTANDING THE IDENTITY OF PHYSICAL CULTURE HERITAGE AND NON-PHYSICAL CULTURE HERITAGE, DEVELOPING LIVELIHOOD AND SUSTAINABLE MULTIDIMENSION POVERTY REDUCTION FOR ETHNIC MINORITIES OF QUANG NINH PROVINCE IN THE CONTEXT OF INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 Abstract   PDF
Bui Thuy Phuong
 
26 - 50 of 226 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>