Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 BIẾN ĐỔI VĂN HÓA CÁC TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ TỈNH HÀ GIANG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Song Hà
 
Vol 8, No 4 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2019 BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Bích Thủy
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 BUILDING AND PROMOTING THE ROLE OF PRESTIGIOUS PEOPLE AMONG ETHNIC MINORITIES LIVING IN THE LAOS - VIETNAM BORDER AREAS IN THE NEW PERIOD Abstract   PDF
Nhia Kơ Da Cho Chông Tua
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 Building model of information, education and communication clubs for preventing natural disasters to improve disaster prevention capacity of local ethnic minority communities - Results and lessons learned (Case studies of Gie Trieng ethnic group in Kon Tum province and Co Ho ethnic group in Lam Dong province) Abstract   PDF
Vu Thi Thanh Minh
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 Building pilot model of community organizing for new rural construction in the extremely difficult communes in poor districts of the North West, Central Highlands and South West - Results and issues Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngo Quang Son
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 Building pilot model of community organizing for new rural construction in the extremely difficult communes in poor districts of the North West, Central Highlands and South West - Results and issues Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngo Quang Son
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 BUILDING THE MODEL OF INFORMATION, EDUCATION AND COMMUNICATION EFFICIENCY IN CONSERVATION AND PROMOTION OF THE IDENTITY VALUE OF ETHNIC MINORITIES CULTURE IN ETHNIC MINORITY BOARDING GENERAL SCHOOLS, ETHNIC MINORITY SEMI-BOARDING GENERAL SCHOOLS AND LOCAL COMMUNITIES THROUGH LANGUAGE OF ETHNIC MINORITIES Abstract   PDF
Ngo Quang Son, Nguyen Thi Phuong
 
Vol 8, No 4 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2019 BUILDING THE PROGRAM OF TRAINING ETHNIC KNOWLEDGE FOR CADRES, CIVIL SERVANTS AND PUBLIC EMPLOYEES UP TO 2030 Abstract   PDF
Nguyen Van Dung, Nguyen Ngoc Minh, Pham Kim Cuong
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC THÀNH TỰU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐANG ĐẶT RA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trịnh Quang Cảnh
 
Vol 8, No 4 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2019 CÁCH BIỂU ĐẠT LỜI BÌNH TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TIẾNG TÀY - NÙNG Ở VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Nhung
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 CÁCH GỌI VÀ CÁCH VIẾT TÊN NGÔN NGỮ CÁC DÂN TỘC Ở VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tạ Văn Thông, Tạ Quang Tùng
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 CÁCH TIẾP CẬN CHUỖI GIÁ TRỊ ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG NÔNG SẢN - MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Huỳnh Trường Huy
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 CHAM MUSLIMS PEOPLE IN HO CHI MINH CITY TODAY Abstract   PDF
Phu Van Han, Nguyen Thanh Tuan
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bế Trung Anh, Phạm Thị Kim Cương
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 Chiến lược và Chính sách Dân tộc Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Thị Thanh Minh
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CỦA DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CHỖ HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phú Văn Hẳn
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 CHÍNH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VỀ BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA VĂN HÓA ẨM THỰC TIÊU BIỂU Ở CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH HÀ GIANG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Thị Bích Lan
 
Vol 9, No 2 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2020 CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Quốc Đoàn
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Khmer trong thời gian qua - Thực trạng và những vấn đề đặt ra Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Quang Sơn, Vũ Thị Thanh Minh
 
Vol 9, No 3 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2020 CHUYỂN ĐỔI SINH KẾ Ở CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CHỖ KHU VỰC TÂY DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nông Bằng Nguyên
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH TỘC NGƯỜI Ở VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khổng Diễn
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN LIÊN QUAN ĐẾN NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM - MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐA NGỮ XÃ HỘI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Khang
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 COMMUNICATION ACTIVITIES IN KHMER LANGUAGE IN VIETNAM Abstract   PDF
Dao Thuy Nguyen, Nguyen Thi Minh Thu
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 COMMUNITY TOURISM - PROMOTING CULTURAL STRENGTH, STABILIZING LIFE Abstract   PDF
Nhat Anh
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 COMMUNITY-BASED RESOURCES MANAGEMENT - EFFECTIVE METHOD IN ETHNIC MINORITY AND MOUNTAINOUS AREAS Abstract   PDF
Đoàn Văn Phúc, Đinh Thị Hằng, Nguyễn Minh Hoạt
 
26 - 50 of 314 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>