Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 Developing the management models of life skills education in order to deal with climate change and disaster prevention for students in the ethnic minorities boarding high school in the current period - The status and solutions Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Le Thi Nhu Quynh
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 DEVELOPING THE SCIENTIFIC MAGAZINE IN THE PERIOD OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 Abstract   PDF
Nguyen Duy Dung
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 DEVELOPING VOCATIONAL TRAINING MODELS FOR ETHNIC MINORITIES WOMEN IN EXTREMELY DIFFICULT COMMUNES IN THE SOUTHWESTERN AREA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngo Quang Son
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL MANAGERS AND TEACHERS IN THE NORTH: SOME FINDINGS UNDER THE POLICY ANALYSIS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tran Trung
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 DEVELOPMENT OF ETHNIC MINORITY TEACHERS TEAM IN THE SECONDARY SCHOOL SYSTEM IN BAT XAT DISTRICT, LAO CAI PROVINCE - THE SITUATION AND ISSUED MATTERS TODAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Do Thuy Hang
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 DONG SON BRONZE DRUM - THE WORK OF THE LAC VIET PEOPLE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Van Hao
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 EDUCATIONAL IMPROVEMENT: INSIGHTS FROM POLICY, RESEARCH AND PRACTICE IN THE NEW ZEALAND CONTEXT, AND IMPLICATIONS FOR TEACHER EDUCATION Abstract   PDF
Claire Sinnema
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 E-GOVERNMENT FOR ETHNIC MINORITIES IN VIETNAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Manh Hung
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 E-GOVERNMENT FOR ETHNIC MINORITIES IN VIETNAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Manh Hung
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 Enhancing efficiency operation of the education management information system in ethnic minorities boarding secondary schools in the northern mountainous province in the context of the Industrial Revolution 4.0 - Situation and Solutions Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngo Quang Son
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 ETHNIC MINORITY COMMUNITY EDUCATION, USING ETHNIC MINORITY LANGUAGE THROUGH THE RADIO, TELEVISION: A CASE STUDY OF CO HO PEOPLE IN LAM DONG, VIETNAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Cao Thi Hao, Dao Thuy Nguyen
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 Factors affecting the development of college lecturing staff in the context of professional education innovation Abstract   PDF
Nguyen Dang Lang
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 FOSTERING KNOWLEDGE OF HIGH SCHOOL MATHEMATICS SOLVING METHODS FOR ETHNIC MINORITY STUDENTS THROUGH USING THE G.POLYA’S QUESTIONNAIRE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
La Duc Minh
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 GẮN KẾT BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ, GIẢM NGHÈO ĐA CHIỀU BỀN VỮNG Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trịnh Quang Cảnh
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 GẮN ĐÀO TẠO NGHỀ VỚI GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Ngọc Ngân, Trần Văn Hiếu
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU SỐ VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Thị Thanh Thúy
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 GIÁ TRỊ VĂN HÓA TINH THẦN CỦA DÂN TỘC THÁI TẠI TỈNH SƠN LA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Hạnh, Lù Thị Vân Anh, Hoàng Văn Quang
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 GIA ĐÌNH VÀ DÒNG HỌ NGƯỜI DAO HIỆN NAY NHỮNG BIẾN ĐỔI VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lý Hành Sơn
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ HÔN NHÂN XUYÊN BIÊN GIỚI TRÁI PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Phúc Hưng, Đào Huy Khuê, Nguyễn Hồng Vỹ, Nguyễn Như Hưng
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG TÌNH HÌNH MỚI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Lâm Thành
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHO CÁC HỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG BIÊN GIỚI ĐÔNG BẮC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phí Hùng Cường, Vũ Vân Anh
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGHỀ GẮN VỚI GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trương Anh Dũng
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO KHMER Ở TÂY NAM BỘ TRONG THỜI GIAN TỚI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Sơn Minh Thắng, Ngô Quang Sơn, Vũ Thị Thanh Minh
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 GIẢI QUYẾT MỐI QUAN HỆ DÂN TỘC KINH NGHIỆM CÁC NƯỚC VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trương Minh Dục
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 GIÁO DỤC NGÔN NGỮ Ở CÁC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tạ Văn Thông
 
51 - 75 of 226 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>