Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 KINH NGHIỆM GIẢM NGHÈO THÀNH CÔNG TẠI XÃ THUẬN HÀ, HUYỆN ĐẮK SONG, TỈNH ĐẮK NÔNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Văn Kiên, Nguyễn Đình Chính, Nguyễn Cao Thịnh
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN TẠI HỌC VIỆN DÂN TỘC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đậu Thế Tụng
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 Kinh nghiệm xây dựng mô hình cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường ở một số nước trên thế giới Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Duy Dũng
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỤM DU LỊCH PHÍA ĐÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Thị Hồng Cúc, Phạm Thị Hồng Dung
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 LUẬN BÀN VỀ TRỐNG NGỌC LŨ VIỆT NAM MỘT DI VẬT CỦA VĂN HÓA ĐÔNG SƠN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Hảo
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 LUẬT TỤC ÊĐÊ TỪ CÁI NHÌN TIỀN GIẢ ĐỊNH BÁCH KHOA VỀ ỨNG XỬ TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VỚI CỘNG ĐỒNG BUÔN LÀNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Thị Xuân Nga
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 MANAGEMENT OF JUNIOR SECONDARY SCHOOLS TEACHERS TRAINING ACTIVITIES UNDER ACCESSING HUMAN RESOURCES IN THE CURRENT PERIOD. Situation and measures Abstract   PDF
Tran Dang Khoi
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 MANAGING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES APPLICATIONS IN THE LOWER SECONDARY SCHOOLS IN K’RONG PAC DISTRICT, DAK LAK PROVINCE IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGY REVOLUTION 4.0 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Pham Van Truong
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 MANAGING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY EFFECTS APPLICATION IN TEACHING AT LOWER SECONDARY SCHOOLS IN RURAL, MIDLAND AND MOUNTAINOUS AREAS MEETING NEEDS FOR EDUCATION INNOVATION IN INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Pham Thi Le Hang
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 MANAGING INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATION IN TEACHING AT HIGH SCHOOLS IN VINH YEN CITY, VINH PHUC PROVINCE MEETS INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vu Kha Thap
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 MANAGING LIFE SKILLS EDUCATION ACTIVITIES IN ETHNIC MINORITIES BOARDING JUNIOR SECONDARY SCHOOLS TO COPE WITH CLIMATE CHANGE AND DISASTER PREVENTION IN THE CENTRAL HIGHLANDS TODAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Pham Van Truong, Ngo Quang Son
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 MANAGING THE DEVELOPMENT OF CULTURAL MODEL AT SCHOOL IN THE CONVENTION OF THE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 IN NORTHERN REGIONAL COLLEGES - STATUS AND SOLUTIONS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Thi Hop
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 MATHEMATICS TEACHER EDUCATION AND THE FLEXIBLE USE OF TECHNOLOGIES IN DIGITAL AGE Abstract   PDF
Hans-Georg Weigand
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 Modeling of social management organization in three communes with special difficulties in three poor districts (Program 30A) in the North West, Central Highlands and the South West - Results and lessons learned Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vu Thi Thanh Minh
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 MODELS OF VALUES EDUCATION AND MORAL EDUCATION IN THE ERA OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION Abstract   PDF
Howard Kirschenbaum
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DÂN CA TRONG CƯỚI HỎI CỦA DÂN TỘC SÁN DÌU GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Quang Sơn, Vũ Thị Thanh Minh, Trần Quốc Hùng
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA HỌC VIỆN DÂN TỘC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trịnh Thị Sợi
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THẨM ĐỊNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI CỦA ỦY BAN DÂN TỘC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phan văn Cương, Nguyễn Thị Nhiên
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỦA HỌC VIỆN DÂN TỘC TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
La Đức Minh, Nguyễn Thị Hảo
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Tuấn
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUỐC PHÒNG - AN NINH Ở KHU VỰC TÂY NGUYÊN HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Ngọc Ngân
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 Một số tín ngưỡng dân gian trong đồng bào các dân tộc thiểu số góp phần tích cực xây dựng con người mới hiện nay Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đồng Thị Nghĩa, Nguyễn Trí Anh
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY BẮC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Phương Mai
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở TÂY BẮC HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Anh Sơn, Lê Thanh Bình
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở DÂN TỘC CHĂM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phú Văn Hẳn
 
101 - 125 of 248 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>