Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở TÂY BẮC HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Anh Sơn, Lê Thanh Bình
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở DÂN TỘC CHĂM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phú Văn Hẳn
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỪ QUAN HỆ HÔN NHÂN XUYÊN BIÊN GIỚI CỦA NGƯỜI MÔNG Ở XÃ MƯỜNG LẠN, HUYỆN SỐP CỘP, TỈNH SƠN LA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Chu Thị Vân Thương, Nguyễn Văn Chiều
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Thu Hương
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÂN CẤP XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Dũng
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC DÂN TỘC HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Chí
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆC BẢO TỒN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI NGHỀ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Hiếu
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 NÂNG CAO BẢN LĨNH CHIẾN ĐẤU CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG VÙNG TÂY BẮC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Bảo Kiếm
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CẤP XÃ, Ở TỈNH ĐIỆN BIÊN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn An
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TOÀN DIỆN, BỀN VỮNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Thị Trọng Hiếu
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở BA KHU VỰC TÂY BẮC, TÂY NGUYÊN VÀ TÂY NAM BỘ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lại Hoa
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH TUYÊN QUANG HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đinh Ngọc Tuyên
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ MỚI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đậu Thế Tụng
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 NGHI THỨC HÁT TIỄN HỒN CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI THÁI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phương Đoàn
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 NGUYÊN TẮC “ĐOÀN KẾT, BÌNH ĐẲNG, TƯƠNG TRỢ GIÚP NHAU CÙNG PHÁT TRIỂN” THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Thị Hải Thuận
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 NHẬN DIỆN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đậu Thế Tụng
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH DÂN TỘC HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bế Trường Thành
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG SẢN XUẤT CHÈ Ở THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Lan
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 NHỮNG ĐẶC TRƯNG CỦA VÙNG TÂY NAM BỘ - CƠ SỞ KHOA HỌC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở NƯỚC TA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Huỳnh Thị Sômaly
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 Orientating effective application management of information technology in teaching at the junior secondary schools in rural, midlands and mountainous areas Situation and solution orientation Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Pham Thi Le Hang
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 PHÂN LOẠI TRONG NGHIÊN CỨU TRỐNG ĐỒNG - MỘT NHẠC CỤ CỔ CỦA DÂN TỘC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Hảo
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 PHÁT HUY DI SẢN CỒNG CHIÊNG THÔNG QUA LỄ HỘI CỘNG ĐỒNG (Nghiên cứu trường hợp lễ hội cồng chiêng ở xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Cao Trung Vinh
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG TRONG XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA Ở TÂY NGUYÊN HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lưu Thị Mai
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TỘC NGƯỜI ĐỂ GÓP PHẦN TĂNG CƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN Ý THỨC QUỐC GIA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Minh
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Huy Phụng
 
101 - 125 of 205 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>