Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ MÔ HÌNH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TỈNH LẠNG SƠN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hồ Công Liêm
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THẨM ĐỊNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI CỦA ỦY BAN DÂN TỘC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phan văn Cương, Nguyễn Thị Nhiên
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỦA HỌC VIỆN DÂN TỘC TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
La Đức Minh, Nguyễn Thị Hảo
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Tuấn
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUỐC PHÒNG - AN NINH Ở KHU VỰC TÂY NGUYÊN HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Ngọc Ngân
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 Một số tín ngưỡng dân gian trong đồng bào các dân tộc thiểu số góp phần tích cực xây dựng con người mới hiện nay Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đồng Thị Nghĩa, Nguyễn Trí Anh
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY BẮC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Phương Mai
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở TÂY BẮC HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Anh Sơn, Lê Thanh Bình
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở DÂN TỘC CHĂM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phú Văn Hẳn
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỪ QUAN HỆ HÔN NHÂN XUYÊN BIÊN GIỚI CỦA NGƯỜI MÔNG Ở XÃ MƯỜNG LẠN, HUYỆN SỐP CỘP, TỈNH SƠN LA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Chu Thị Vân Thương, Nguyễn Văn Chiều
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Thu Hương
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NƯỚC TA DƯỚI GÓC NHÌN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Quang Giải
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÂN CẤP XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Dũng
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC DÂN TỘC HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Chí
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆC BẢO TỒN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI NGHỀ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Hiếu
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 NÂNG CAO BẢN LĨNH CHIẾN ĐẤU CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG VÙNG TÂY BẮC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Bảo Kiếm
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CẤP XÃ, Ở TỈNH ĐIỆN BIÊN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn An
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TOÀN DIỆN, BỀN VỮNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Thị Trọng Hiếu
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở BA KHU VỰC TÂY BẮC, TÂY NGUYÊN VÀ TÂY NAM BỘ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lại Hoa
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH TUYÊN QUANG HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đinh Ngọc Tuyên
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ MỚI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đậu Thế Tụng
 
Vol 8, No 4 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2019 NGHỀ THỔ CẨM TRONG ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI Ê ĐÊ Ở ĐẮK NÔNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Huỳnh Ngọc Thu
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 NGHI THỨC HÁT TIỄN HỒN CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI THÁI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phương Đoàn
 
Vol 8, No 4 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2019 NGÔN NGỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG Ở VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tạ Văn Thông, Tạ Quang Tùng
 
Vol 8, No 4 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2019 NGƯỜI CHĂM Ở VÙNG NAM BỘ TRONG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phú Văn Hẳn
 
126 - 150 of 270 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>