Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỤM DU LỊCH PHÍA ĐÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Thị Hồng Cúc, Phạm Thị Hồng Dung
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 LUẬN BÀN VỀ TRỐNG NGỌC LŨ VIỆT NAM MỘT DI VẬT CỦA VĂN HÓA ĐÔNG SƠN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Hảo
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 LUẬT TỤC ÊĐÊ TỪ CÁI NHÌN TIỀN GIẢ ĐỊNH BÁCH KHOA VỀ ỨNG XỬ TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VỚI CỘNG ĐỒNG BUÔN LÀNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Thị Xuân Nga
 
Vol 9, No 3 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2020 MANAGEMENT MEASURES FOR CHILDREN WITH DISABILITIES IN PRESCHOOLS TOWARDS INCLUSION IN THE DELTAS, MIDLANDS AND MOUNTAINOUS AREAS IN THE CURRENT 4.0 INDUSTRIAL REVOLUTION CONTEXT Abstract   PDF
Trương Thị Minh Phượng
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 MANAGEMENT OF JUNIOR SECONDARY SCHOOLS TEACHERS TRAINING ACTIVITIES UNDER ACCESSING HUMAN RESOURCES IN THE CURRENT PERIOD. Situation and measures Abstract   PDF
Tran Dang Khoi
 
Vol 9, No 2 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2020 MANAGEMENT OF TRAINING AND RETRAINING ETHNIC MINORITY CADRES, CIVIL SERVANTS, PUBLIC EMPLOYEES IN THE CURRENT PERIOD Abstract   PDF
Hà Trọng Nghĩa, Nguyễn Duy Dũng
 
Vol 9, No 3 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2020 MANAGING AND DEVELOPING EDUCATIONAL MODEL OF SOCIAL EVILS PREVENTION SKILLS FOR STUDENTS IN HIGH SCHOOLS IN LAM DONG PROVINCE IN THE CURRENT PERIOD - THE CURRENT SITUATION AND THE PROBLEMS RAISED Abstract   PDF
Nguyễn Thị Thùy Phương, Ngô Quang Sơn
 
Vol 9, No 3 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2020 MANAGING AND DEVELOPING VOCATIONAL TRAINING MODELS FOR LOCAL ETHNIC MINORITY WOMEN IN THE DISTRICT VOCATIONAL EDUCATION - CONTINUING EDUCATION CENTERS IN THE CENTRAL HIGHLANDS - THE CURRENT SITUATION AND THE PROBLEMS RAISED Abstract   PDF
Lê Thị Ly Na
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 MANAGING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES APPLICATIONS IN THE LOWER SECONDARY SCHOOLS IN K’RONG PAC DISTRICT, DAK LAK PROVINCE IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGY REVOLUTION 4.0 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Pham Van Truong
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 MANAGING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY EFFECTS APPLICATION IN TEACHING AT LOWER SECONDARY SCHOOLS IN RURAL, MIDLAND AND MOUNTAINOUS AREAS MEETING NEEDS FOR EDUCATION INNOVATION IN INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Pham Thi Le Hang
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 MANAGING INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATION IN TEACHING AT HIGH SCHOOLS IN VINH YEN CITY, VINH PHUC PROVINCE MEETS INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vu Kha Thap
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 MANAGING LIFE SKILLS EDUCATION ACTIVITIES IN ETHNIC MINORITIES BOARDING JUNIOR SECONDARY SCHOOLS TO COPE WITH CLIMATE CHANGE AND DISASTER PREVENTION IN THE CENTRAL HIGHLANDS TODAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Pham Van Truong, Ngo Quang Son
 
Vol 9, No 3 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2020 MANAGING THE APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN TEACHING METHOD INNOVATION AT THE VIETNAM-SOVIET VOCATIONAL COLLEGE NO.1 IN THE CONTEXT OF THE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 - SITUATION AND MANAGEMENT MEASURES Abstract   PDF
Hoàng Hà
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 MANAGING THE DEVELOPMENT OF CULTURAL MODEL AT SCHOOL IN THE CONVENTION OF THE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 IN NORTHERN REGIONAL COLLEGES - STATUS AND SOLUTIONS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Thi Hop
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 MATHEMATICS TEACHER EDUCATION AND THE FLEXIBLE USE OF TECHNOLOGIES IN DIGITAL AGE Abstract   PDF
Hans-Georg Weigand
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 Modeling of social management organization in three communes with special difficulties in three poor districts (Program 30A) in the North West, Central Highlands and the South West - Results and lessons learned Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vu Thi Thanh Minh
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 MODELS OF VALUES EDUCATION AND MORAL EDUCATION IN THE ERA OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION Abstract   PDF
Howard Kirschenbaum
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DÂN CA TRONG CƯỚI HỎI CỦA DÂN TỘC SÁN DÌU GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Quang Sơn, Vũ Thị Thanh Minh, Trần Quốc Hùng
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA HỌC VIỆN DÂN TỘC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trịnh Thị Sợi
 
Vol 9, No 3 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2020 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG TÂY BẮC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Ngọc Anh
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ MÔ HÌNH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TỈNH LẠNG SƠN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hồ Công Liêm, Lương Thị Bích Ngà
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THẨM ĐỊNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI CỦA ỦY BAN DÂN TỘC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phan văn Cương, Nguyễn Thị Nhiên
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỦA HỌC VIỆN DÂN TỘC TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
La Đức Minh, Nguyễn Thị Hảo
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Tuấn
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUỐC PHÒNG - AN NINH Ở KHU VỰC TÂY NGUYÊN HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Ngọc Ngân
 
126 - 150 of 314 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>