Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hữu Cần
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đào Sơn Hải
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 PHÁT HUY VAI TRÒ NÔNG DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TÂY BẮC HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Cấn Anh Vũ
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI - TIỀM NĂNG, THÁCH THỨC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đinh Thị Thu Thảo
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ VÀ PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Viết Sơn
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG XANH TẠI TIỂU VÙNG DUYÊN HẢI PHÍA ĐÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Diệp Thanh Tùng, Lê Thị Thu Diềm
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH, THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Hoàng Đại Long, Dương Hoàng Lộc
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐẦU RA CHO NÔNG SẢN Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Văn Định, Trần Văn Hiếu
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 PHÒNG, CHỐNG ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CHIA RẼ, PHÁ HOẠI KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Ngọc Ngân
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 PHONG TỤC, TẬP QUÁN CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊU CHÍ GIÁO DỤC TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Trung
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 PRACTICAL BASE OF FORMULATING RETRAINING PROGRAMS ON ETHNIC MINORITY AFFAIRS KNOWLEDGE FOR CADRES, CIVIL SERVANTS UP TO 2030 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Van Dung, Giang Khac Binh
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 Preserving and promoting brocade cultural identity Unique traditional costumes of ethnic minorities in the context of 4.0 Revolution today Situation and solutions Abstract   PDF
Ngo Quang Son
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 PRESERVING AND PROMOTING LOCAL KNOWLEDGE IN ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCE EXPLOITATION AND USE OF ETHNIC MINORITIES IN THE NORTHERN MOUNTAINOUS REGION Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vu Thi Thanh Minh
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 PSYCHOLOGY, AWARENESS OF THE ETHNIC GROUPS IN NEW RURAL CONSTRUCTION IN ETHNIC MINORITY AND MOUNTAINOUS AREAS TODAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Duy Dung
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÒNG CHỐNG MA TÚY CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÙNG ĐỒNG BẰNG, TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trương Diệu Mỹ, Ngô Quang Sơn
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG PHÒNG TRÁNH CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI CHO HỌC SINH CỦA CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, QUẬN ĐỐNG ĐA, THỦ ĐÔ HÀ NỘI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thị Mỹ An
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ CỦA CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thị Như Quỳnh
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đào Xuân Sang
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 Recruitment of cadres and civil servants from ethnic minorities in the current political system from central to local levels - Current situation and solutions Abstract   PDF
Phi Hung Cuong
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 RESEARCH ON PROPOSAL FOR IMPLEMENTING PROBATIONARY LEADERS AND MANAGERS MODEL AT VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Dau The Tung
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 SCIENTIFIC BASIS OF POSTGRADUATE TRAINING FOR OFFICER WORKING ETHNIC AFFAIRS USING STATE BUDGET IN THE PERIOD OF 2018 – 2025 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
La Duc Minh, Nguyen Thi Hao, Vu Thi Thuy
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 SINH HOẠT Ơ KHAN CỦA NGƯỜI CHU RU Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ma Hiêng
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 SOLUTIONS SUPPORTING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ETHNIC MINORITY AND MOUNTAINOUS AREAS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Duy Dung
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 SOLUTIONS TO IMPROVE ENGLISH IN TRAINING PROGRAMS FOR CIVIL SERVANTS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Thi Thuy Nga
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 Solutions to improve the efficiency of building a community-based model of new rural buiding in three extremely difficult communes under three poor districts (Program 30A) of the Northwest, the Central Highlands, the South West and expanding the model in the near future Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vu Thi Thanh Minh
 
126 - 150 of 205 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>